Delikatess Food OÜ privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Delikatess Food OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Ühtne privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Delikatess Food OÜ poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Delikatess Food OÜ kaupluseid ja veebisaite. Delikatess Food OÜ kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Delikatess Food OÜ poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Delikatess Food OÜ kaupluseid ja veebisaite.

Milliseid isikuandmeid Delikatess Food OÜ kogub?

Delikatess Food OÜ võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).

Delikatess Food OÜ võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Delikatess Food OÜ-l on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas Delikatess Food OÜ isikuandmeid kogub?

Delikatess Food OÜ kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Delikatess Food OÜ toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel.

Delikatess Food OÜ kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel Delikatess Food OÜ Teie isikuandmeid töötleb?

Delikatess Food OÜ töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • o kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • o kliendi päringutele vastamine
 • o kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • o toodete ja teenuste pakkumine
 • o otseturundus
 • o teenuste haldamine ja arendamine
 • o veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • o loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • o müügistatistika koostamine
 • o seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

Kuidas Delikatess Food OÜ Teie isikuandmeid kaitseb?

Delikatess Food OÜ kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad Delikatess Food OÜ kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

Delikatess Food OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Delikatess Food OÜ võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Delikatess Food OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Delikatess Food OÜ isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Delikatess Food OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel. Delikatess Food OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera EE OÜ-le.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Delikatess Food OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Delikatess Food OÜ ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Delikatess Food OÜ võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes Delikatess Food OÜ-ga ühendust e-maili teel arut@hot.ee. 

Küpsiste kasutamine

Delikatess Food OÜ veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised: 

 • o seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • o püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • o esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • o kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Delikatess Food OÜ veebilehtede külastamisel võib Delikatess Food OÜ koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Grupi ettevõtted töötlevad nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. 

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Delikatess Food OÜ võib edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Delikatess Food OÜ võib isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagab Delikatess Food OÜ, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.

Profileerimine

Delikatess Food OÜ võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Delikatess Food OÜ ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Delikatess Food OÜ-lt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist. Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt aadressile arut@hot.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Delikatess Food OÜ-l on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Delikatess Food OÜ-l on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Delikatess Food OÜ-l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav ettevõtte veebilehtedel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Delikatess Food OÜ rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal ühendust võtta Delikatess Food OÜ kodulehel märgitud kontaktidel või kirjutades aadressile arut@hot.ee,  Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole. Privaatsuspoliitika käesolev redaktsioon kehtib alates 08.04.2020